Nákupný košík je prázdny.

Reklamačné podmienky

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom. CloseDeal, s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí spotrebiteľom a za vady, ktoré sa vyskytujú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov. CloseDeal s.r.o. nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. Spotrebiteľ si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je spotrebiteľ povinný uplatniť okamžite po ich odhalení – ihneď po prvom vyskúšaní výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.
 
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
 
Spotrebiteľ si môže právo na opravu uplatniť odoslaním tovaru poštou na adresu: CloseDeal, s.r.o., Koceľova 8, 949 01 Nitra.
 
Pri uplatňovaní reklamácie je potrebné spolu s tovarom a kópiou dokladu o zakúpení tovaru poslať aj opis reklamovanej vady.
 
Pri uplatnení práva na opravu doručí spotrebiteľ reklamovaný tovar vrátane kópie daňového dokladu (faktúry). Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti spoločnosti CloseDeal, s.r.o. za vady (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu), zákazník doručí reklamovaný tovar vrátane kópie daňového dokladu po predchádzajúcej dohode so spoločnosťou CloseDeal s.r.o. (kontakty sú uvedené na webovej stránke). Reklamácie je nutné adresovať na sídelnú adresu spoločnosti, t.j. : CloseDeal s.r.o., Koceľova 8, 949 01 Nitra.
 
Príjem reklamácií:
 
Balíky odporúčame posielať ako poistený balík 1. triedy. Balíky posielané na dobierku nepreberáme.
 
Všetky zásielky posielané kuriérom typu: “hradí prijímateľ” budeme odmietať a posielať naspäť.
 
V prípade uznanej reklamácie nám zašlite poštou v obálke, alebo naskenovaný e-mailom doklad z pošty a poštovné Vám preplatíme úhradou na účet, prípadne formou poštovej poukážky.
 
Adresa pre prijímanie reklamácií je : CloseDeal, s.r.o., Koceľova 8, 949 01  Nitra.
 
O prijatí a riešení reklamácie Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom (podľa údajov vo Vašej objednávke alebo na reklamačnom lístku, neručíme za nesprávne uvedené kontaktné údaje). Rovnakým spôsobom Vás budeme informovať bezprostredne po ukončení reklamačného konania aj ovýsledku reklamácie a zároveň Vám bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou spolu s tovarom aj reklamačný protokol.
 
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní (§ 18 ods.4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).
 
Spoločnosť CloseDeal, s.r.o. je povinná, ak reklamáciu neuzná do 3 pracovných dní, zaslať výrobok na vlastné náklady na odborné posúdenie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.
 
Spotrebiteľ má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. V ostatných prípadoch bude spotrebiteľ povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s opravou tovaru. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru spotrebiteľom, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie…), zanedbanie starostlivosti o tovar, nesprávne ošetrovanie tovaru. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodborného zásahu do výrobku počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou.
Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo správa zaslaná e-mailom spotrebiteľovi obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.
 
Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka spotrebiteľovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci  nezodpovedá za jeho prípadné vady.
 
Vybavenie reklamácií
 
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 
Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za nevadný, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
 
Spotrebiteľ má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
 
Spotrebiteľ má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
 
Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, spotrebiteľ má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).
 
Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

Ak má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na spotrebiteľovi, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.